,

Japanese Kuriyama acquired Tipsa in Spain

2015 spa kuriyama